Dossier | Vademecum regelgeving epb-werkzaamheden vanaf juli 2017

Actoren

P03-icone3

In het kader van een bouw- of renovatieproject waarvoor een stedenbouwkundige vergunning vereist is, stelt het BWLKE, deel EPB-werkzaamheden, de verplichtingen van de volgende actoren vast:

  • De EPB-aanvrager van de vergunning (of bouwheer),
  • De EPB-aangever,
  • De architect (alleen als hij ook de EPB-opdracht voor de EGE voor zijn rekening neemt),
  • De EPB-adviseur.

De luiken EPB-verwarming en EPB-klimaatregeling en EPB-certificaat van de EPB-reglementering hebben betrekking op de tussenkomst van andere actoren.

2021

De gecoördineerde versie van het BWLKE die van kracht is vanaf 2021 herinnert eraan dat, voor de Nieuwe en Zwaar Gerenoveerde EPB-eenheden, het ontwerpteam bij de uitwerking van het project vragen aangaande een gezond binnenklimaat en de brandveiligheid in beschouwing moet nemen.

Deze nieuwe paragraaf van het BWLKE wil de aandacht van de ontwerpers vestigen op het feit dat de werken ter verbetering van de energieprestatie niet mogen worden uitgevoerd ten koste van de gezondheid en de veiligheid:

  • Aangaande het gezonde binnenklimaat moet er o.a. worden herinnerd aan het belang van een goede hygiënische ventilatie, die onmisbaar is wanneer de thermische isolatie en de luchtdichtheid worden versterkt.
  • Aangaande de brandveiligheid gaat het o.a. om het vermijden van het risico op verspreiding van vuur via de gevel en in het bijzonder door het isolatiemateriaal. De “Basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen” werden onlangs in deze zin herzien en zouden begin 2021 in werking moeten treden (info volgt nog).

Verplichtingen, boetes en sancties van de actoren

ACTORENVERPLICHTINGEN

ADMIN. BOETES (AB) & STRAFRECHTELIJKE SANCTIES (SS)

NR. ARTIKEL BWLKE

BESCHRIJVING

NR. ARTIKEL BWLKE

EPB-aangever

2.2.3

De EPB-eisen naleven

AB 2.6.1

2.2.9 §1

Een EPB-adviseur aanstellen

SS 2.6.5 a

2.2.9 §2

Wijziging van EPB-aangever, EPB-adviseur of architect melden aan de overheden

SS 2.6.5 b

2.2.8

EPB-K naar de overheden versturen

SS 2.6.5 c

2.2.9 §4

De EPB-adviseur (en de architect) alle nodige documenten bezorgen en over wijzigingen informeren voor de opstelling van de EPB-A

SS 2.6.5 e

2.2.10

2019

§1.1 De EPB-adviseur en de architect informeren over de gegevens die nodig zijn voor de EPB-berekening en de opvolging van de EPB-eisen (1)

2019

§5 In geval van een EGE zonder architect, de definitieve documenten bewaren gedurende 5 jaar en de definitieve documenten ter beschikking stellen van de overheden (1)

§6 De toepassingsmodaliteiten worden door de regering bepaald.

2.2.11

EPB-A aan de overheden bezorgen

SS 2.6.5 f

2.2.10 §4.1.3°

In geval van een EGE zonder architect, EPB-A die overeenstemt met de werkelijkheid opstellen

SS 2.6.5 l

2.2.9 §3 en 2.5.4

Niet beletten dat de EPB-adviseur of het kwaliteitscontroleorgaan hun recht op vrije toegang tot de werf uitoefenen

SS 2.6.5 n

Architect

(Alleen in het geval van Eenvoudig Gerenoveerde EPB-eenheden met architect en als de EPB-aangever geen EPB-adviseur heeft aangesteld)

2.2.10

§1.1 Berekening aan de EPB-aangever bezorgen vóór de start van de werken

SS 2.6.5 d

§1.2 De gegevens ter beschikking van de overheden houden

§2 Vanaf de start van de werken, als er afwijkingen van de EPB-eisen worden vastgesteld, nieuwe berekening en informatie aan de EPB-aangever bezorgen

§3.1 Ter plaatse de maatregelen vaststellen die er getroffen werden om de EPB-eisen na te leven en de EPB-A op te stellen

§3.2 De EPB-eisen van de EPB-eenheden berekenen, zoals deze uitgevoerd werden

§4.2 Eindberekening en EPB-A naar EPB-aangever versturen

§5.1 De definitieve documenten 5 jaar lang bewaren

§5.2 De definitieve documenten ter beschikking stellen van de overheden

§4.1.2° EPB-A opstellen die overeenstemt met de werkelijkheid

SS 2.6.5 l

2.2.11

Het berekeningsbestand in elektronische vorm aan de overheden bezorgen

SS 2.6.5 f

EPB-adviseur

2019

2.2.10 §4.1.1°&2°

EPB-A opstellen die overeenstemt met de werkelijkheid  (1)

SS 2.6.5 l

2.5.1 §1 1°

Functie van EPB-adviseur met erkenning uitoefenen

SS 2.6.5 m

EPB-aanvrager

2.2.7 §2.2

2021

GHS opsturen naar Leefmilieu Brussel  (2)

SS 2.6.5 o

Bron : Leefmilieu Brussel

(1) Vanaf 2019, invoer van een strafrechtelijke sanctie voor de niet-naleving van deze verplichtingen.

(2) Vanaf 2021 is de geïntegreerde haalbaarheidsstudie (GHS) afgeschaft.

bijgewerkt op 08/04/2021

- Thema's : Energie