Dossier | Vademecum regelgeving epb-werkzaamheden vanaf juli 2017

Opvolging van de werken

Om te garanderen dat het gerealiseerde project zo goed mogelijk aan de EPB-eisen beantwoordt, legt het BWLKE de opvolging van de EPB-eisen tijdens de werken op, waarbij elke betrokken partij aan haar verplichtingen moet voldoen.

In het geval van Nieuwe, met Nieuw Gelijkgestelde, Zwaar Gerenoveerde en Eenvoudig Gerenoveerde EPB-eenheden met architect:

 • Moet de EPB-aangever:

  • aan de EPB-adviseur of aan de architect alle documenten en inlichtingen bezorgen die nodig zijn voor de opvolging van het project en de opstelling van de EPB-aangifte,
  • de EPB-adviseur of de architect vanaf het begin van zijn opdracht schriftelijk op de hoogte brengen van elke wijziging die aan het project wordt aangebracht,
  • de EPB-adviseur of de architect op de hoogte brengen van alle gegevens die hij nodig heeft voor de berekening van de energieprestaties en de opvolging van de EPB-eisen.
 • De EPB-adviseur of de architect:

  • voert op basis van de gegevens die hij van de EPB-aangever heeft ontvangen, een berekening uit die hij vervolgens aan de EPB-aangever bezorgt voordat met de werken wordt begonnen,
  • voert een nieuwe berekening uit en brengt de EPB-aangever op de hoogte als hij tijdens de uitvoering van het project en dit vanaf het begin van de werkzaamheden vaststelt dat het project afwijkt van de EPB-eisen die vóór het begin van de werkzaamheden werden berekend,
  • evalueert en stelt op de bouwplaats de maatregelen vast die werden getroffen met het oog op de naleving van de EPB-eisen, die nodig zijn voor de opstelling van de EPB-aangifte,
  • berekent de naleving van de EPB-eisen van de Nieuwe of de Gerenoveerde EPB-eenheden, zoals ze werden uitgevoerd,
  • verstuurt naar de EPB-aangever de uiteindelijke berekening van de EPB-eisen en de EPB-aangifte die hij opstelt op basis van alle gegevens en vaststellingen die nodig zijn voor de berekening.

In het geval van Eenvoudig Gerenoveerde EPB-eenheden waarvoor geen tussenkomst van een architect vereist is:

 • Is het de EPB-aangever zelf die zorgt voor de opvolging van de EPB-eisen tijdens de werken.

bijgewerkt op 05/10/2020

- Thema's : Energie