Dossier | Vademecum regelgeving epb-werkzaamheden vanaf juli 2017

EPB-eisen

P08-icone9

Alle EPB-eenheden onderworpen aan de regelgeving EPB-werkzaamheden moeten voldoen aan de EPB-eisen zoals bepaald in het Eisenbesluit van 21 december 2007, dat meermaals werd gewijzigd.

Deze EPB-eisen worden bepaald in functie van:

Deze eisen zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in werking getreden op 02/07/2008 en ze worden sindsdien steeds verder bijgewerkt.

2017

De belangrijkste wijzigingen inzake de EPB-eisen vanaf 01/07/2017, goedgekeurd door het regeringsbesluit Richtlijnen van 26 januari 2017 ter wijziging van het Eisenbesluit, zijn:

 • De uitbreiding van de eis in verband met het primaire energieverbruik (PEV) naar alle Niet-Residentiële eenheden, zoals rusthuizen, ziekenhuizen, zwembaden, sportcentra enz. Deze eis was reeds van toepassing op woningen, kantoren en scholen. Deze evolutie vereiste de bundeling van alle oude Niet-Residentiële EPB-bestemmingen in één enkele EPB-bestemming onder de naam Niet-Residentiële EPB-eenheid. In deze eenheid worden de oude EPB-bestemmingen opgenomen onder de vorm van functionele delen.
 • Andere aanpassingen naar aanleiding van de door de sector gemaakte aanbevelingen tijdens de evaluatie in 2015 van de regelgeving EPB-werkzaamheden, zoals:

  • De herziening van de definities van de EPB-aard van de werken waardoor:

   • Het toepassingsgebied van de EPB-aard van de werken “met Nieuw Gelijkgesteld” werd verkleind. In de praktijk wil dit zeggen dat sommige projecten die volgens de oude criteria met de EPB-aard van de werken “met Nieuw Gelijkgesteld” overeenstemden, voortaan zullen worden beschouwd als “Zwaar Gerenoveerd” en dus aan een kleiner aantal eisen moeten voldoen.
   • het toepassingsgebied van de EPB-aard van de werken “Zwaar Gerenoveerd” werd verkleind. Sommige projecten die volgens de oude criteria met de EPB-aard van de werken “Zwaar Gerenoveerd” overeenstemden, zullen voortaan beschouwd worden als “Eenvoudig Gerenoveerd” en moeten dus niet langer worden opgevolgd door een EPB-adviseur, zonder dat dit iets verandert aan de eisen.
  • De wijziging van de NEV-eis en van de berekening van het PEV voor de Wooneenheden, dankzij:

   • Een versoepeling van de berekeningshypothesen van de drempelwaarde X van de eis inzake de netto-energiebehoefte voor verwarming (NEVmax).
   • Een verbetering van de berekeningsmethode van de energieprestatie waardoor het energieverbruik van sanitair warm water en hulpapparatuur beter kan worden ingeschat.
  • De schrapping van de voorziene luchtdichtheidseis van de eenheid die normaal gezien in 2018 van kracht had moeten worden.

Deze evoluties van de EPB-eisen met ingang van 01/07/2017 worden aangevuld met de volgende wijzigingen die zijn goedgekeurd bij ministerieel besluit van 9 november 2017 tot wijziging van bijlage EPW en tot precisering van de bijlagen EPW en EPN van het Eisenbesluit, met terugwerkende kracht tot 01/07/2017:

 • Veranderingen in de berekeningsmethode van de energieprestatie om beter rekening te kunnen houden met:

  • het rendement van een “combilussysteem”,
  • warmtepompen met directe expansie en warmtepompen die oppervlaktewater, een riolering of het effluent van een rioolwaterzuiveringsinstallatie als warmtebron gebruiken,
  • de voorkoeling van ventilatielucht met een aarde-luchtwarmtewisselaar.
 • Specificaties voor de meting van de luchtdichtheid van gebouwen.
 • Specificaties voor de meting in situ van het elektrisch vermogen van ventilatoren.
 • Specificaties voor de bepaling van het thermisch rendement van een warmteterugwinningsvoorziening.

Deze evoluties van de EPB-eisen met ingang van 01/07/2017 worden ook aangevuld met de volgende verandering die is goedgekeurd bij ministerieel besluit van 28 november 2017 tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 juli 2008 tot vaststelling van de regels voor berekening van de transmissieverliezen, met terugwerkende kracht tot 01/07/2017:

 • De vervanging van de bijlage “Specificaties voor de berekening van transmissieverliezen”.

2018

De wijzigingen van de EPB-eisen vanaf 01/01/2018, aangenomen bij ministerieel besluit “Ecodesign verwarming” van 28 november 2017 tot wijziging van de bijlagen EPW en EPN bij het Eisenbesluit, zijn:

 • Wijzigingen van de berekeningsmethode van de energieprestatie, waardoor het energieverbruik voor verwarming beter kan worden ingeschat.

Deze ontwikkelingen in de regelgeving van 2017 en 2018 passen binnen het kader van de doelstellingen die worden voorgeschreven door richtlijn 2010/31/EU van het Europees Parlement en de Raad van 19 mei 2010 betreffende de energieprestatie van gebouwen.

Deze richtlijn vereist:

 • dat vanaf 1 januari 2019 alle Nieuwe EPB-eenheden waarin overheidsinstanties zijn gehuisvest die eigenaar zijn van deze gebouwen, moeten voldoen aan het zero energy verbruik of bijna-energieneutraal moeten zijn. Deze eenheden worden gekwalificeerd als NZEB,
 • dat vanaf 31 december 2020 alle Nieuwe EBP-eenheden moeten voldoen aan het zero energy verbruik of bijna-energieneutraal moeten zijn. Deze eenheden worden gekwalificeerd als NZEB.

2019

De belangrijkste evoluties van de EPB-eisen vanaf 01/01/2019, aangenomen bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 november 2018 houdende wijziging van het Eisenbesluit en het Richtlijnenbesluit, zijn:

 • de versterking van de eis op het primaire energieverbruik (PEV) voor de functies kantoren, onderwijs en technische ruimten van de Nieuwe en met Nieuw Gelijkgestelde Niet-Residentiële EPB-eenheden (EPN),
 • nieuwe rekenmethodes voor de Energieprestatie (EPW en EPN),
 • de afschaffing van de eis op de technische installaties aangaande de meting van het verbruik van de EPB-eenheden,
 • verduidelijkingen voor de hygiënische ventilatie-eisen, hernomen in de nieuwe bijlagen HVR en HVNR.

2021

De belangrijkste evoluties van de EPB-eisen vanaf 01/01/2021, aangenomen bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 03 december 2020 houdende wijziging van het Eisenbesluit en het Richtlijnenbesluit, zijn:

 • de versterking van de eis op het primaire energieverbruik (PEV) voor de Nieuwe en met Nieuw Gelijkgestelde Niet-Residentiële EPB-eenheden (EPN),
 • nieuwe rekenmethodes voor de Energieprestatie (EPW en EPN),
 • de versterking en de harmonisatie van de thermische isolatie-eis van bepaalde scheidingsconstructies hernomen in de nieuwe bijlage U/R.

Samenvattende tabellen per bestemming van de EPB-eisen en EPB-procedures die moeten worden nageleefd volgens de aard van de werken voor projecten waarvoor de aanvraag tot SV is ingediend vanaf 1 juli 2017.

Eisen en procedure vanaf 01/07/2017 voor “EPB-Wooneenheden”

EPB-AARD VAN DE WERKEN
(alle EPB-bestemmingen)

UN-grisF PER-grisF

UAN-grisF PER-grisF

URL-grisF

URS-grisF

%
van de warmteverliesoppervlakte die het voorwerp uitmaakt van werken die de energieprestatie ervan beïnvloeden

(geen %)

Nieuwbouw per definitie

≥ 75%
Bouw
en/of
afbraak +
heropbouw
≥ 50%
Bouw
en/of
afbraak +
heropbouw
en/of
renovatie
Werkzaamheden aan de warmteverlies-oppervlakte en aan de technische EPB-installaties die niet binnen de andere definities vallen
Werkzaamheden
aan de technische EPB-installaties
Per definitie nieuwe technische EPB-installatiesPlaatsing
en/of
vervanging
van alle technische
EPB-installaties
Plaatsing
en/of
vervanging
van alle technische
EPB-installaties

EISEN

Wooneenheid

PEV [kWh/(m².jaar)]

PEVmaxPEVmax NE * 1.2//

NEV [kWh/(m².jaar)]

NEVmaxNEVmax NE * 1.2//

Oververhitting

Max 5% tijd > 25°CMax 5% tijd > 25°C//

Technische EPB-installaties

//

2021

Thermische isolatie (U/R)
(U) vanaf 2021

Alle scheidings-
constructies
Scheidings-constructies die het voorwerp zijn van werk-zaamhedenScheidings-constructies die het voorwerp zijn van werk-zaamhedenScheidings-constructies die het voorwerp zijn van werk-zaamheden

1. Scheidings-constructies warmteverliesopp.

2. Scheidings-constructies tussen BV

///

3. Scheidings-constructies binnen het BV tussen bepaalde eenheden

///

Hygiënische ventilatie

PROCEDURE

(alle EPB-bestemmingen)

Door te sturen naarDoor te sturen naarDoor te sturen naarDoor te sturen naar

Erkend EPB-adviseur

Facultatief

Haalbaarheidsstudie (HS)

Alle NE
Bouwheer
Als ∑ NGE+ZGE
> 5.000 m²
Bouwheer
Als ∑ NGE+ZGE
> 5.000 m²
Bouwheer
/

2021

Geïntegreerde haalbaarheidsstudie (GHS)
Afgeschaft vanaf 2021

Als ∑ NE
> 10.000 m²
LB
Als ∑ NGE+ZGE
> 10.000 m²
LB
Als ∑ NGE+ZGE
> 10.000 m²
LB
/

EPB-voorstel

Uitreikende overheidUitreikende overheidUitreikende overheidUitreikende overheid

Verzoek tot EPB-afwijking

LBLBLBUitreikende overheid
(LBbij hybride project)

EPB-kennisgeving

van het begin van de werkzaamheden

LBLBLBUitreikende overheid
(LBbij hybride project)

EPB-aangifte

+ Rekenbestand

LBLBLBUitreikende overheid
(LBbij hybride project)

Bron: Leefmilieu Brussel

Nadere gegevens over de eisen die van toepassing zijn op “EPB-Wooneenheden”

EISENWAARDENMAX NE
Primair Energie Verbruik (PEV)

3b

kWh/(m².jaar)

Netto Energiebehoefte voor Verwarming (NEV)15 kWh/(m².jaar)
of
X (≥15) kWh/(m².jaar)

EISENBIJLAGEN
Primair Energie Verbruik (PEV)Bijlage EPW
Netto Energiebehoefte voor Verwarming (NEV)Bijlage EPW
OververhittingBijlage EPW
(Bouwknopen : is geen eis, maar komt tussen bij het PEV, de NEV en de oververhitting)Bijlage BK
Technische EPB-installatiesBijlage TI (punten 1.5.5 en 1.5.6 / punt 1.5.5 vanaf 2019)

2021

Thermische isolatie (U/R) – (U) vanaf 2021

Bijlage U/R
VentilatieBijlage HVR

Bron: Leefmilieu Brussel

De in deze tabel vermelde bijlagen verwijzen naar het “Eisenbesluit”. Deze bijlagen kunt u raadplegen op onze site www.leefmilieu.brussels/EPB > EPB-werken > Wetgeving.

Tijdslijn van de EPB-procedure (alle EPB-bestemmingen)

Tijdlijn van de EPB-procedure

Bron: Leefmilieu Brussel

Eisen en procedure vanaf 01/07/2017 voor “Niet-Residentiële” EPB-eenheden

EPB-AARD VAN DE WERKEN
(alle EPB-bestemmingen)

UN-grisF PER-grisF

UAN-grisF PER-grisF

URL-grisF

URS-grisF

%
van de warmteverliesoppervlakte die het voorwerp uitmaakt van werken die de energieprestatie ervan beïnvloeden
(geen %)
Nieuwbouw
per definitie
≥ 75%
Bouw
en/of
afbraak +
heropbouw
≥ 50%
Bouw
en/of
afbraak +
heropbouw
en/of
renovatie
Werkzaamheden aan de warmteverlies-oppervlakte en aan de technische EPB-installaties die niet binnen de andere definities vallen
Werkzaamheden
aan de technische EPB-installaties
Per definitie nieuwe technische EPB-installatiesPlaatsing
en/of
vervanging
van alle technische
EPB-installaties
Plaatsing
en/of
vervanging
van alle technische
EPB-installaties

EISEN

Non Résidentielle

PEV [kWh/(m².jaar)]

PEVmaxPEVmax NE * 1.2//

NEV [kWh/(m².jaar)]

////

Oververhitting

////

Technische EPB-installaties

//

2021

Thermische isolatie (U/R)
(U) vanaf 2021

Alle scheidings-constructiesScheidings-constructies die het voorwerp zijn van werkzaamhedenScheidings-constructies die het voorwerp zijn van werkzaamhedenScheidings-constructies die het voorwerp zijn van werkzaamheden

1. Scheidings-constructies warmteverliesopp.

2. Scheidings-constructies tussen BV

///

3. Scheidings-constructies binnen het BV tussen bepaalde eenheden

///

Hygiënische ventilatie

PROCEDURE

(alle EPB-bestemmingen)

Door te sturen naarDoor te sturen naarDoor te sturen naarDoor te sturen naar

Erkend EPB-adviseur

Facultatief

Haalbaarheidsstudie (HS)

Alle NE
Bouwheer
Als ∑ NGE+ZGE
> 5.000 m²
Bouwheer
Als ∑ NGE+ZGE
> 5.000 m²
Bouwheer
/

2021

Geïntegreerde haalbaarheidsstudie (GHS)
Afgeschaft vanaf 2021

Als ∑ NE
> 10.000 m²
LB
Als ∑ NGE+ZGE
> 10.000 m²
LB
Als ∑ NGE+ZGE
> 10.000 m²
LB
/

EPB-voorstel

Uitreikende overheidUitreikende overheidUitreikende overheidUitreikende overheid

Verzoek tot EPB-afwijking

LBLBLBUitreikende overheid
(LBbij hybride project)

EPB-kennisgeving van het begin van de werkzaamheden

LBLBLBUitreikende overheid
(LBbij hybride project)

EPB-aangifte

+ Rekenbestand

LBLBLBUitreikende overheid
(LBbij hybride project)

Bron: Leefmilieu Brussel

Nadere gegevens over de eisen die van toepassing zijn op “Niet-Residentiële” EPB-eenheden

EISWAARDENMAX NE
Primair Energie Verbruik (PEV)

PEVmax eenheid [kWh/(m².jaar)] = (∑ Yf . Af /AT) . PEV ref.-eenheid

VERMINDERINGSFACTOR YPEV REF.-EENHEID

20212019

 

FUNCTIES
 

01/07/1701/01/1901/01/2101/01/22
Logeerfunctie0.900.900.800.70. Espec ann prim en cons,ref
Kantoren0.600.450.450.45. Espec ann prim en cons,ref
Onderwijs0.600.450.450.45. Espec ann prim en cons,ref
Gezondheidszorg met verblijf0.900.900.800.60. Espec ann prim en cons,ref
Gezondheidszorg zonder verblijf0.900.900.800.70. Espec ann prim en cons,ref
Gezondheidszorg, operatiezalen0.900.900.600.55. Espec ann prim en cons,ref
Bijeenkomst lage bezetting0.900.900.800.55. Espec ann prim en cons,ref
Bijeenkomst hoge bezetting0.900.900.800.65. Espec ann prim en cons,ref
Bijeenkomst, cafetaria/refter0.900.900.700.55. Espec ann prim en cons,ref
Keuken

Handel

0.900.900.700.50. Espec ann prim en cons,ref
Sport, sporthal/sportzaal0.900.900.650.55. Espec ann prim en cons,ref
Sport, fitness/dans0.900.900.650.60. Espec ann prim en cons,ref
Sport, sauna/zwembad0.900.900.650.45. Espec ann prim en cons,ref
Technische lokalen0.600.450.450.10. Espec ann prim en cons,ref
Gemeenschappelijk0.900.900.450.45. Espec ann prim en cons,ref
Andere0.900.900.850.55. Espec ann prim en cons,ref
Onbekende functie0.900.900.800.80. Espec ann prim en cons,ref

EISENBIJLAGEN
Primair Energie Verbruik (PEV)Bijlage EPN
(Bouwknopen : is geen eis, maar komt tussen bij het PEV)Bijlage BK
Technische EPB-installatiesBijlage TI (punten 1.5.5 en 1.5.6 / punt 1.5.5 vanaf 2019)

2021

Thermische isolatie (U/R) – (U) vanaf 2021

Bijlage U/R
VentilatieBijlage HVNR

Bron: Leefmilieu Brussel

De in deze tabel vermelde bijlagen verwijzen naar het “Eisenbesluit”. Deze bijlagen kunt u raadplegen op onze website www.leefmilieu.brussels/EPB > EPB-werken > Wetgeving.

Tijdslijn van de EPB-procedure (alle EPB-bestemmingen)

Tijdlijn van de EPB-procedure

Bron: Leefmilieu Brussel

Eisen en procedure vanaf 01/07/2017 voor EPB-eenheden “Gemeenschappelijk Deel” en “Andere”

EPB-AARD VAN DE WERKEN
(alle EPB-bestemmingen)
UN-grisFUAN-grisFURL-grisFURS-grisF
%
van de warmteverliesoppervlakte die het voorwerp uitmaakt van werken die de energieprestatie ervan beïnvloeden
(geen %)
Nieuwbouw
per definitie
≥ 75%
Bouw
en/of
afbraak +
heropbouw
≥ 50%
Bouw
en/of
afbraak +
heropbouw
en/of
renovatie
Werkzaamheden aan de warmteverlies-oppervlakte en aan de technische EPB-installaties die niet binnen de andere definities vallen
Werkzaamheden
aan de technische EPB-installaties
Per definitie nieuwe technische EPB-installatiesPlaatsing
en/of
vervanging
van alle technische
EPB-installaties
Plaatsing
en/of
vervanging
van alle technische
EPB-installaties

EISEN

Gemeenschappelijk deel en Andere

PEV [kWh/(m².jaar)]

////

NEV [kWh/(m².jaar)]

////

Oververhitting

////

Technische EPB-installaties

//

2021

Thermische isolatie (U/R)
(U) vanaf 2021

Alle scheidings-constructiesScheidings-constructies die het voorwerp zijn van werkzaamhedenScheidings-constructies die het voorwerp zijn van werkzaamhedenScheidings-constructies die het voorwerp zijn van werkzaamheden

1. Scheidings-constructies warmteverliesopp

2. Scheidings-constructies tussen BV

///

3. Scheidings-constructies binnen het BV tussen bepaalde eenheden

///

Hygiënische ventilatie

////

PROCEDURE

(alle EPB-bestemmingen)

Door te sturen naarDoor te sturen naarDoor te sturen naarDoor te sturen naar

Erkend EPB-adviseur

Facultatief

Haalbaarheidsstudie (HS)

Alle NE

Bouwheer

Als ∑ NGE+ZGE
> 5.000 m²
Bouwheer
Als ∑ NGE+ZGE
> 5.000 m²
Bouwheer
/

2021

Geïntegreerde haalbaarheidsstudie (GHS)
Afgeschaft vanaf 2021

Als ∑ NE
> 10.000 m²
LB
Als ∑ NGE+ZGE
> 10.000 m²
LB
Als ∑ NGE+ZGE
> 10.000 m²
LB
/

EPB-voorstel

Uitreikende overheidUitreikende overheidUitreikende overheidUitreikende overheid

Verzoek tot EPB-afwijking

LBLBLBUitreikende overheid
(LBbij hybride project)

EPB-kennisgeving van het begin van de werkzaamheden

LBLBLBUitreikende overheid
(LBbij hybride project)

EPB-aangifte

+ Rekenbestand

LBLBLBUitreikende overheid
(LBbij hybride project)

Bron: Leefmilieu Brussel

Nadere gegevens over de eisen die van toepassing zijn op EPB-eenheden “Gemeenschappelijk deel” en “Andere”

EISENBIJLAGEN
Technische EPB-installatiesBijlage TI (punten 1.5.5 en 1.5.6 / punt 1.5.5 vanaf 2019)

2021

Thermische isolatie (U/R) – (U) vanaf 2021

Bijlage U/R

Source : Bruxelles Environnement

De in deze tabel vermelde bijlagen verwijzen naar het “Eisenbesluit”. Deze bijlagen kunt u raadplegen op onze website www.leefmilieu.brussels/EPB > EPB-werken > Wetgeving.

Tijdslijn van de EPB-procedure (alle EPB-bestemmingen)

Tijdlijn van de EPB-procedure

Bron: Leefmilieu Brussel

bijgewerkt op 08/04/2021

- Thema's : Energie